Etiska principer och miljö

Företaget arbetar efter de etiska principer som finns uttryckta i FN’s konvention om de mänskliga rättigheterna och i FN’s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Alla medarbetare ska ha läst igenom båda dessa konventioner och kommer även att få utbildning om tillämpningen av konventionerna. Fokus kommer att ligga på varje persons okränkbarhet och rätt till bästa möjliga hälsa. Varje medarbetare ska sträva efter att fördjupa sin förståelse av hur livsstilen kan påverka både hälsa och miljö.

Vi arbetar efter principerna: klokhet, rättvisa, måttlighet och uthållighet

Vi vill särskilt lyfta fram fem viktiga förhållningssätt som alla medarbetare ska känna till:

  • Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande arbetssätt som strävar mot normalisering i kontakt med kunder/klienter.
  • Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv (pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt och socialt)
  • Interdisciplinärt samarbete och rätt kompetens är naturligt och bidrar till förståelse i mötet med kunder/klienter.
  • En del av vinsten ska gå till forskning och utveckling för att förbättra folkhälsa och arbetssätt både utifrån kund- och samhällsperspektiv. Kvalitetssäkring, uppföljning ch metodutveckling bl.a. sammanställningar av hälsoprofiler kan ge oss en “hälsotermometer” för en stadsdel, skola eller samhälle.
  • Företaget ska verka för medvetenhet kring miljöfrågor i natur och samhälle. Det ska i samarbete med förskola/skola verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som främjar hälsa, utveckling och lärande. På detta sätt skapas förutsättningar för en hållbar samhällsekonomi. För att uppfylla kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14001 ska samtliga medarbetare återkommande fortbilda sig i miljöfrågor.